Pääjohtaja Kimmo Peltonen uskoo uudenlaisiin työtapoihin

-Ehkä tiedemiestaustastani johtuen ensimmäistä Tukes-vuottani leimaa perehtyminen toimintatapoihin ja -kulttuuriin sekä ihmisiin. Haluan olla asioista selvillä ennen kuin teen päätöksiä. Pääjohtajan rooliin kuuluu, että päätöksiä joutuu monesti pohtimaan paitsi kyseisen asian, myös koko työyhteisön tai yhteiskunnan näkökulmasta, kertoo Tukesin pääjohtajana kesästä 2014 toiminut Kimmo Peltonen.

-Minut on otettu loistavasti vastaan Tukesissa. Täällä on erittäin asiantuntevaa ja osaavaa väkeä, ja ratkaistavaksi tuotavien asioiden valmistelu sujuu mainiosti, toteaa Peltonen.

Tukesin kaltaisen organisaation toiminta nojaa vahvasti henkilöstön asiantuntemukseen. Syvän  asiantuntemuksen kääntöpuolena saattaa kuitenkin olla asiantuntijuuden kapeneminen.

-Haluan edistää yksittäisen virkamiehen asiantuntijuuden laajenemista. Johtamisessani korostan yhteistyötä, keskustelua, toisilta oppimista ja hyvien käytäntöjen jakamista.

Voimakkaasti laajentunut monialavirasto

Tukes on monialavirasto, joka toimii kuuden eri ministeriön – TEM, YM, STM, SM, LVM, MMM – ohjauksessa.  Tukesin tehtävät on määritelty laissa, mutta virastolla on monissa asioissa harkintavaltaa siinä, miten se näitä lakiperusteisia tehtäviään, esimerkiksi valvontaa, toteuttaa. Tehtävien toteutusta, priorisointia ja resursointia mietitään Tukesissa riskiperusteisesti.

-Tietyillä toimintasektoreillamme riskiperusteisuus voi olla kvantitatiivista, esimerkiksi kuinka monta onnettomuutta yhteiskunta on valmis hyväksymään.

Tukes on viime vuosina laajentunut voimakkaasti. Viimeisimpänä Tukesiin on liittynyt Akkreditointiyksikkö FINAS tämän vuoden alussa.

-Toiminnan laaja-alaisuus on sekä haaste että mahdollisuus. Viraston laajentuessa olemme törmänneet  erilaisiin toimintatapakulttuureihin ja johtamisjärjestelmiin, joita nyt haluan harmonisoida. Uskon valmentavaan johtamiseen ja uudenlaisten työtapojen rohkeaan kokeiluun. Hyvänä lähtökohtana tälle on se, että Tukesissa on mukavan epämuodollinen ilmapiiri.

-Valmentavalla johtamisella tarkoitan luottamusta esimiehen ja alaisen välillä ja vahvuuksien vahvistamista ennemmin kuin heikkouksien poiskitkemistä. Haluan, että Tukesin esimiehet miettivät omaa rooliaan esimiehinä ja strategian toteuttajina ja että he keskustelevat ja jakavat kokemuksia näistä asioista muiden esimiesten kanssa.

Uusi ketterä strategia ottaa huomioon muutokset

Tukesissa on parhaillaan käynnissä strategiaprosessi, jonka yhteydessä myös viraston arvot uudistetaan. Osana strategiatyötä tehdään toimintaympäristöanalyysi, jossa otetaan huomioon sekä poliittisesta johdosta tulevat muutostarpeet että Tukesin oma arvio sen toimintaan eniten vaikuttavista muutoksista. Uusi, vuoteen 2022 ulottuva strategia otetaan käyttöön vuoden 2016 alussa.

-Perimmäisenä tavoitteenamme on vaikuttavuus omilla vastuualueillamme. Haluamme jatkaa hyvää työtä, löytää hyviä toimintamalleja ja mahdollistaa keskustelun ja uudet toimintatavat. Yhtenä isona strategisena tavoitteena on ennaltaehkäistä erilaisia harmeja, riskejä ja onnettomuuksia. Ennaltaehkäisyssä hyvänä keinona toimii viestintä ja valistus.

-Olemme olleet aktiivisia ja aloitteellisia myös säädöstalkoissa. Olemme arvioineet vastuullamme olevia lupa- ja ilmoitusmenettelyjä, ja mielestämme sieltä löytyy hyvin keventämismahdollisuuksia. Monissa menettelyissä on mahdollista helpottaa asiointia ja päästä kohti yhden luukun periaatetta. Toimintaprosessien kehittyminen tarkoittaa sitä, että paperin määrä vähenee niin sisäisesti kuin ulkoisesti.

Riippumattomuus, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus ovat asioita, jotka ohjaavat vahvasti Tukesin toimintaa kaikkien sidosryhmien – niin toiminnanharjoittajien, edunvalvontajärjestöjen kuin kansalaistenkin – suuntaan.

-Digitalisaatio on asia, jossa Tukes haluaa olla mukana. Myös kansainvälisyys on meille itsestäänselvyys, ja se tarkoittaa laajempaa kuin vain EU-tason yhteistyötä.

Teksti: Nilla Hietamäki

 

Henkilö: Kimmo Peltonen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin pääjohtaja 1.7.2014 lähtien

Filosofian tohtori, Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen dosentti

Aiempi työura: Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos, Työterveyslaitos, Maailman terveysjärjestö, EU, tutkimustyötä kemikaaliturvallisuudesta, laboratoriotyötä

Harrastukset: Amerikkalaisten moottoripyörien kunnostus, jalkapallo, puutarhanhoito

 

Fakta: Tukes

  • valvoo ja edistää tuotteiden, palveluiden sekä tuotantojärjestelmien teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta, kuluttajaturvallisuutta ja kemikaaliturvallisuutta
  • edistää energiatehokkuutta ja teknistä harmonisointia sekä varmistaa vaatimustenmukaisten tavaroiden ja palveluiden vapaata liikkuvuutta.
  • ydintehtäviä myös turvallisuusviestintä, tutkimus ja kehittäminen sekä toimialan kansalliseen ja EU-sääntelyyn vaikuttaminen.
  • henkilöstömäärä noin 250, vuosibudjetti noin 25 miljoonaa euroa.