Kemikaalien vaaroista kertovat punareunaiset neliöt

Maalit, pesuaineet, viemärinavaajat… Useissa kodin kemikaaleissa tärkeät vaaroista kertovat varoitusmerkit ovat muuttuneet oranssimustista kärjellään seisoviksi punareunaisiksi neliöiksi. Varoitusmerkin ulkonäkö ei ole ainoa asia, joka on muuttunut, vaan monessa tuotteessa voi olla aiemman yhden varoitusmerkin sijaan useampia merkkejä. Muutoksen takana on valtava määrä työtä, kun kemikaalien valmistajat ovat käyneet valmistamiensa aineiden ja seosten ominaisuudet läpi ja luokitelleet ne uudestaan vastaamaan uusia vaatimuksia.

Miksi kemikaalien varoitusmerkit muuttuvat?

Tavoitteena on yhtenäistää kemikaalien varoitusmerkit koko maailmassa. Tästä on paljon hyötyä: kun visuaalinen koodisto vaaralle on kaikkialla sama, ei ymmärtäminen kaadu kielimuureihin. Lisäksi tavoitteena on, että sama kemikaali luokitellaan kaikkialla maailmassa samalla tavalla vaaralliseksi. Työtä tämän maailmanlaajuisen luokitus- ja merkintäjärjestelmän (eng. Globally harmonized system of classification and labelling of chemicals, GHS) luomiseksi on tehty YK:n alaisuudessa. Euroopan unionissa järjestelmä on toimeenpantu ns. CLP-asetuksella.

Miten päädyttiin siihen, että uudet varoitusmerkit ovat juuri sen näköisiä kuin ovat?

Punainen väri on yleismaailmallinen, vaarasta varoittava väri. Varoitusmerkkien ulkoasuun päädyttiin testaamalla vanhojen sekä eri tahojen ehdottamien uusien varoitusmerkkien ymmärrettävyyttä eri puolella maailmaa. Kokeilujen jälkeen muutettiin esimerkiksi terveydelle haitallisesta kemikaalista kertova musta rasti huutomerkillä. Eurooppalaisille rastin viesti oli selkeä, mutta muille kansalaisuuksille kuva ei sanonut mitään.

Ulkonäkö muuttuu, mutta muuttuuko sisältö?

Osalla varoitusmerkeistä symboli säilyy samana, vain merkkien väritys muuttuu. Osa merkeistä on kokonaan uusia, ja varoitusmerkkejä onkin vanhan seitsemän sijaan nyt yhdeksän. Täysin uusi merkki on esimerkiksi ihmishahmo, joka hajoaa sisältäpäin. Merkki varoittaa kroonisesta tai vakavasta terveysvaarasta kuten mahdollisesta syöpävaarasta tai vaarasta kehittyvälle sikiölle, tai tiettyyn elimeen kohdistuvasta pysyvän haitan vaarasta. Johtuen muutoksista kemikaalien luokituskriteereissä ja merkinnöissä tuttukin kemikaali voi tulla merkityksi erilaisella tai useammalla varoitusmerkillä kuin aiemmin.

Mistä varoitusmerkki kertoo?

Varoitusmerkki varoittaa vaarasta ja siksi kemikaalien merkintöihin pitää kiinnittää erityistä huomiota. Varoitusmerkintöihin kuuluvat varoitusmerkkien lisäksi mm. vaaralausekkeet ja turvalausekkeet sekä huomiosana. Vaaralausekkeet kertovat mitä vaaroja kemikaali voi aiheuttaa, turvalausekkeet puolestaan miten kemikaalin käytöstä aiheutuneita haitallisia vaikutuksia voi vähentää tai estää. Huomiosana, joka voi olla joko ”Vaara” tai ”Varoitus” riippuen kemikaalin vaarallisuudesta, on uusi elementti varoitusmerkinnöissä.

Missä kaikkialla uudet varoitusmerkit ovat jo käytössä?

Nyt uudet merkit on otettu käyttöön Euroopan unionissa ja Euroopan talousalueella. Toiminnanharjoittajat eivät 1.6.2015 lähtien saa enää painaa pakkauksiin vanhoja varoitusmerkkejä. Aiemmin pakattuja, vanhoilla varoitusmerkeillä varustettuja tuotteita voi myydä kesäkuuhun 2017 asti. Sveitsissä on käytössä CLP-asetusta vastaava järjestelmä. Muualla maailmassa GHS-järjestelmä on toimeenpantu eriasteisesti, ja esimerkiksi USA:ssa sitä sovelletaan tällä hetkellä ainoastaan työpaikoilla. Toisaalta Kiinassa, Etelä-Koreassa, Uudessa-Seelannissa ja Brasiliassa GHS -järjestelmä on täysin käytössä. YK:n koulutusjärjestö UNITAR ja työjärjestö ILO ovat järjestäneet lukuisia työpajoja ja koulutuksia eri puolilla maailmaa edistääkseen GHS:n käyttöönottoa erityisesti kehittyvissä maissa.

Vastaukset ovat laatineet Tukesin Teollisuus- ja kuluttajakemikaalit -ryhmän asiantuntijat

Näin luet varoitusetikettiä